Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2022 : Lgr22

Editor/author: Schweden. Herausgebendes Organ
Edition: Upplaga 1:2
ISBN: 978-91-38-32778-4
Published: Stockholm : Skolverket , 2022
Valid from: 2022
Scope: 1 Online-Ressource (PDF-Datei: 266 Seiten)
Series: Grundskolan
Notes: Decree: Förordning (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:19) om kriterier för bedömning av kunskaper och betygskriterier för grundskolans ämnen. Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:22) om kursplan för samiska. Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:23) om betygskriterier för samiska.
"Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet innehåller fem delar och beslutas av regeringen. Den första delen Skolans värdegrund och uppdrag gäller för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet. Den andra delen Övergripande mål och riktlinjer gäller för grundskolan och, förutom det som handlar om betygssättning, för förskoleklassen och fritidshemmet. Den tredje delen gäller för förskoleklassen, den fjärde delen för fritidshemmet och den femte delen med kursplaner gäller för grundskolan. För att förstå undervisningens uppdrag är det angeläget att läsa läroplanens olika delar som en helhet. Betygskriterierna och kriterierna för bedömning av kunskaper beslutas av Skolverket och finns i den här boken direkt efter respektive kursplan." -- (Umschlag)
In gedruckter Form zu beziehen über Norstedts Juridik kundservice, Stockholm
Key words: Schweden / Pflichtschule / Volksschule / Vorschule / Hort / Grundschule / Sekundarstufe 1 / Schuljahr 1-9 / Unterrichtsplanung
Reference fields: Sweden | Geography, German, History, Religion, Social studies/politics | ISCED 1 - Primary level, ISCED 2 - Lower secondary level
Permanent link: https://edumedia-depot.gei.de/handle/11163/7890
Download: Lehrplan (0 MB)
Lehrplan (0 MB)